Dierenpension Welgelegen BiddinghuizenHondenwandeling BiddinghuizenHondenwandeling Biddinghuizen

Algemene Voorwaarden

1. Defenities.

Dierenpension: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer,die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.

Gastdier: het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten. Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs. Verzorging: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier. Huisvesting: het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier. Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief. Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen. Machtiging: een door de consument aan de ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

2. Algemeen.

Dierenpension “Welgelegen” (hierna te noemen Welgelegen) verplicht zich het in pension gegeven dier naar beste vermogen en behoren te verzorgen. Zij behoudt zich het recht voor, deze verzorging te doen plaatsvinden op de wijze die zij het beste acht.

3. Overeenkomst.

Een overeenkomst geldt pas als afgesloten, nadat eigenaar de pensionovereenkomst heeft ondertekend, en de overeenkomst bij Welgelegen binnen is.

4. Opname.

Huisdieren worden uitsluitend in pension genomen, indien een geldig entingbewijs kan worden overlegd. Dieren moeten worden voorzien zijn van een registratienummer (chip nummer). Eigenaar geeft alle relevante inlichtingen door die voor een goede verzorging van het dier nodig zijn alsmede instructies in geval van ziekte of overlijden.
 

5. Voorbehoud van opname

Welgelegen behoudt zich altijd het recht voor te weigeren dieren in pension te nemen, indien zij meent dat het dier een bedreiging vormt voor de gezondheid en/of veiligheid van de overige dieren en personeel. Of dat het verblijf in ons pension de gezondheidstoestand van het dier zelf schaadt.
 

6. Vaccinaties en andere voorzorgsmaatregelen .

Voor uw hond zijn de volgende vaccinaties verplicht: één keer in de twee jaar een grote cocktail Parvo, HCC, Leptospirose (Weil), Para-influenza. Het jaar erop is dan een kleine cocktail Para-influenza en Leptospirose (Weil) voldoende. Inenten tegen kennelhoest (Bordetella) is wel elk jaar verplicht. De vaccinaties behoren niet ouder te zijn dan acht maanden op het moment van brengen. Tevens dienen de vaccinaties twee weken van te voren te zijn toegediend.

Voor uw kat zijn de volgende vaccinaties verplicht: Ieder jaar tegen niesziekte (para-influenza en Bordetella), één keer in de drie jaar tegen kattenziekte.

Uw hond/kat dient daarnaast uiteraard bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van wormen en vlooien.
Het beste is om uw hond/kat voor het verblijf te behandelen. Het is aan te raden na het verblijf de behandeling nog een keer te herhalen. Volg de richtlijnen van het ontwormings-/vlooienmiddel hiervoor op.

Welgelegen behoudt zich het recht voor de hond/kat te weigeren als deze niet aan de gestelde eisen voldoet of, indien zij dit nodig acht, aanvullende vaccinaties bij het in pension nemen van de dieren te eisen of toe te laten dienen onder dan geldende kosten en vergoedingen.
 

7. Aansprakelijkheid/schade.

Welgelegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade ten gevolgen van ziekte, verwondingen, overlijden, of andere gebeurtenissen met betrekking tot het in pension genomen dier, of meegegeven spullen.
Eigenaar is steeds aansprakelijk voor schade aan personen en zaken door het dier aangebracht, door welke oorzaak dan ook.

8. Betaling.

Met het in pension geven van het dier dient het volledige overeengekomen pension bedrag bij vooruit betaling voldaan te worden.
Kosten gemaakt voor her dier in de pensionperiode dienen contant afgerekend te worden bij ophalen van het dier.
De dag van brengen en de dag van halen worden als twee afzonderlijke dagen gerekend. Echter voor de dagopvang wordt één dag in rekening gebracht.
 

9. Annulering/beëindiging.

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de besproken pensionperiode wordt het totale pensionbedrag in rekening gebracht.
Bij overlijden(na overleggen dierenartsverklaring) van het dier wordt hier uiteraard van afgeweken.
Ook bij eerder ophalen van dieren die in pension verblijven, wordt de besproken periode doorberekend.
 

10. Ziekte en ziektekosten.

In geval van ziekte van het dier, of indien zij dit nodig acht, heeft Welgelegen het recht de eigen dierenarts te consulteren.
De kosten van consult en evt. behandeling door dierenarts alsmede de voorgeschreven medicijnen e.d. komen altijd voor rekening van de eigenaar en dienen bij ophalen van het dier contant te worden voldaan.
Ook de eigen dierenarts kan worden geconsulteerd (als deze bereid is hiervoor naar Welgelegen te reizen), dat dient de eigenaar wel uitdrukkelijk, na overleg met eigen dierenarts, aan te geven met het in pension brengen van het dier.

11. Eigendomsoverdracht.

Indien het dier uiterlijk 14 dagen na verstrijken van de overeengekomen pensionperiode niet is afgehaald zonder dat de eigenaar/gemachtigde contact heeft opgenomen gaan de eigendomsrechten van het dier over naar Welgelegen.
Welgelegen is dan gerechtigd een andere eigenaar voor het dier te zoeken.
Eventuele kosten ontstaan door schade jegens personen en zaken, dan wel door ziekte, verwondingen, overlijden of enig andere gebeurtenis ten tijde van de overeenkomen pensionperiode worden op de eigenaar verhaalt.
 

13. Geschillen.

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen na eerst schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn aan de tegenpartij zijn de de klant of welgelegen, en nadat hieruit gezamenlijk geen oplossing heeft kunnen voort vloeien, uitsluitend nog worden voorgelegd aan de geschillencommissie voor de gezelschapsdierenbranche.
Indien deze voorwaarden niet voorzien in enig geval, beslist de rechter binnen wiens gebied het dierenpension valt.

 
© 2015 Dierenpension Welgelegen Biddinghuizen 2015 - alle rechten voorbehouden - Realisatie Sybit | Software op Maat